Soutěžní řád

Soutěžní řád festivalu Porta stanovuje podmínky tradiční soutěže Porty v České republice.

A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE PORTY

 1. Festival Porta byl založen v roce 1967 s posláním popularizace a rozvoje zejména trampské, country, bluegrassové a folkové hudby. Současná Porta na tyto historické skutečnosti navazuje, přičemž sleduje přirozený trend vývoje nové autorské tvorby, aniž by se v původní žánrové oblasti přísně uzavřela.
 2. Soutěž festivalu Porta je složena z kategorií interpretační a autorské.
 3. Soutěže se může zúčastnit občan České republiky nebo cizí státní příslušník, který má trvalý nebo přechodný pobyt v ČR. Přihlásit do soutěže Porty je možné v kterémkoliv oblastním kole, bez ohledu na bydliště soutěžícího.
 4. Porta je určená pro soutěžící od 14 let. Soutěžící skupina musí mít většinu členů starších čtrnácti let. Mladším interpretům a skupinám se doporučuje účast na festivalech Brána nebo Dětská Porta.
 5. Interpretační soutěže festivalu Porta se může zúčastnit každý interpret pouze jednou v daném ročníku. Toto pravidlo však nevylučuje účast interpreta (jednotlivce) ještě podruhé v daném ročníku ve tří a vícečlenné skupině. Toto ustanovení nelze obejít např. přejmenováním interpreta.
 6. Všechna oblastní kola musí být ukončena do stanoveného termínu, který vyhlašuje Rada festivalu Porta.
 7. Pořadatel oblastního kola má právo při předpokladu nepříznivých ekonomických podmínek stanovit organizační poplatek. Tato okolnost musí být předem zveřejněna na webové stránce příslušného kola, včetně výše poplatku. Uhrazení částky organizačního poplatku pořadateli oblastního kola je pak podmínkou účasti v soutěžním koncertu.
 8. Rada festivalu Porta může v případě, kdy např. nepříznivá epidemiologická situace omezuje konání kulturně-společenských akcí, otevřít on-line formu konání soutěže festivalu Porta, zvanou e-Porta. Pravidla a podmínky takové soutěže se operativně vyvěsí na webové stránky Porty.

B. PRAVIDLA INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE

I. OBLASTNÍ KOLA

 1. Oblastní kola festivalu Porta mohou pořádat pouze smluvní partneři dle SMLOUVY O SPOLUPOŘADATELSTVÍ FESTIVALU PORTA, uzavřené mezi hlavním pořadatelem oblastních kol - Českou tábornickou unií a pořadatelem oblastního kola. Podmínkou je rovněž souhlas Rady festivalu, respektive Spolku Porta.
 2. V oblastním kole se soutěží především o vítězství a postup do národního finále interpretační soutěže. Pořadatel může dále dle uvážení vyhlásit další soutěže a rozhodnout o udělení dalších ocenění (např. Autorská soutěž oblastního kola, cena sponzora, mimořádný interpretační výkon, Miss Porta, apod.), neboť organizační struktura a režie oblastního kola je v jeho kompetenci.
  Do soutěže se přihlašuje jednotlivec nebo skupina prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře, který je k dispozici na webových stránkách Porty (http://www.porta-festival.cz/pro-soutezici/oblastni-kola). V něm vyplní všechny potřebné informace, potřebné pro databázi soutěže. Nedílnou součástí přihlášení je stručný hudební životopis a další informace pro porotce, PR materiály Porty, pro web Porty a noviny Portýr. Veškeré tyto poskytnuté informace a osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Vyplněním a odesláním přihlášky dává soutěžící pořadateli (správci) souhlas se zpracováváním osobních údajů účastníka v souladu s Nařízením. Viz příloha níže: Nakládání s osobními údaji.
 3. Počet soutěžních skladeb v každém soutěžním stupni soutěže festivalu stanovuje předem každý pořadatel a musí být pro všechny soutěžící stejný.
 4. Vystoupení soutěžících na všech stupních Porty hodnotí odborná porota. Kritériem je kvalita interpretace, souznění členů skupin, intonace, rytmus atd.
 5. V soutěži není dovoleno použít playback. Systém Looper je povolen při tvorbě hlasů a zvuků přímo při jevištní produkci.
 6. V případě, že se neuskuteční oblastní kolo pro nedostatečnou účast soutěžících (minimum jsou 4 interpreti) bude přihlášeným soutěžícím nabídnuta účast v soutěži v  jiném oblastním kole.
 7. V oblastním kole se soutěží o postup přímo do finále nebo semifinále Porty (viz Postupový klíč z oblastních kol 2023).
 8. Vyplněním a odesláním soutěžní přihlášky dává soutěžící souhlas s pořízením audio či video záznamu nebo s přímým přenosem jeho vystoupení ve všech soutěžních stupních a k případnému veřejnému užití pořízené nahrávky. Dále uděluje svolení k vydání nahrávky v rámci vydavatelské činnosti festivalu Porta za podmínek, které neporušují autorský zákon ČR. Případný nesouhlas musí soutěžící výslovně uvést v přihlášce nebo to jiným prokazatelným způsobem oznámit pořadateli. Pokud má soutěžící výhrady ke kvalitě nahrávky uvažované pro vydání na CD, není povinen dát souhlas k jejímu užití.

II. SEMIFINÁLE A FINÁLE INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE FESTIVALU

 1. Do finále Porty postupuje vítěz oblastního kola, pokud je počet účastníků kola nejméně 7.
 2. Do finále Porty postupuje rovněž absolutní vítěz partnerského festivalu Brána (pořádá Česká tábornická unie z.s.), - viz http://www.festivalbrana.cz/
 3. Postupující soutěžící z druhých či dalších míst v oblastních kolech postupují do semifinále Porty na základě postupového klíče.
 4. V semifinále se hrají tři soutěžní skladby.
 5. Ze semifinále postoupí do finále soutěže Porty nejméně jeden soutěžící.
 6. V případě, že ve finále nebude plný počet vítězů oblastních kol, mohou být doplněni z dalšího pořadí semifinále.
 7. Pořadí vystoupení v jednotlivých soutěžních v koncertech určuje pořadatel.
 8. V interpretačním finále festivalu se soutěží o tradiční trofej Portu a také o druhé a třetí místo. Porota může ocenit i další soutěžící za výjimečné interpretační výkony, či přínos pro žánr. Vítěz získá také další dary od partnerů Porty a nahrávací frekvenci ve studiu pro nahrání singlu, jenž bude nabídnut partnerským rádiím.
 9. V interpretačním finále festivalu se současně soutěží o Autorskou Portu - viz čl. C.
 10. Soutěžní vystoupení se konají během prvních dvou dnů finále festivalu.
 11. Účastníci finále festivalu mají možnost vystoupit kromě soutěže též v samostatném recitálu.

C. PRAVIDLA AUTORSKÉ SOUTĚŽE

 1. Autorská soutěž o autorskou trofej Porty se koná až ve finále Porty, kde ji soutěžící představí v rámci svého vystoupení ve finále interpretační části festivalu.
 2. Soutěžící, kteří postoupili z oblastních kol do interpretačního finále, si předem připraví 7 výtisků skladby, se kterou se chtějí zúčastnit autorské soutěže. Výtisky textu této skladby se jmény autorů odevzdají při své akreditaci v prezenci Lesního divadla. Mohou přihlásit maximálně 1 skladbu. Autorské soutěže se rovněž mohou zúčastnit postupující ze semifinále, jen s tím rozdílem, že text skladby pro autorskou soutěž odevzdají inspicientovi finálové scény. Postačí jeden výtisk.
 3. Pořadatel oblastního kola může (nepovinně) vyhlásit autorskou soutěž. Případnému vítězi však nevzniká právo postupu dále. Vítěznou píseň této oblastní autorské soutěže může její autor (soutěžící) zaslat ve formátu MP3 do regionálního studia Českého rozhlasu k zařazení do Folkparády. Pořadatel oblastního kola její nominaci potvrdí příslušnému redaktorovi ČRo.
 4. Soutěžní skladba nesmí být mediálně zveřejněna před datem 1. 9. předchozího roku.
 5. Odborná porota finále hodnotí přihlášené skladby v autorské soutěži nezávisle na soutěži interpretační. Kritériem je kvalita hudební a textové složky a jejich soulad.
 6. V autorském finále festivalu se soutěží o tradiční trofej Portu. Nahrávka vítězné skladby bude nabídnuta partnerským rádiím festivalu.

D. TEXTAŘSKÁ SOUTĚŽ OBCE SPISOVATELŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 1. Této soutěže se mohou zúčastnit všichni, kteří přímo postoupili do finále festivalu.
 2. Do soutěže se může přihlásit jeden autorský text, který je třeba zaslat (neprodleně po postupu soutěžícího do finále) na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 3. Přihlášený text musí zaznít v rámci soutěžního vystoupení na finále festivalu.
 4. Cenu uděluje Obec spisovatelů ČR v rámci finále festivalu Porta

 

E. POROTCI A DELEGÁTI RADY FESTIVALU

 1. Poroty soutěží všech stupňů festivalu jsou nejméně pětičlenné, ale vždy mají lichý počet porotců.
 2. Zasedání a práce poroty oblastního kola probíhá podle interních pravidel, určených pořadateli festivalu. Oblastního kola se může jako host zúčastnit tzv. Delegát Rady festivalu, který může být porotě nápomocen, případně ji pouze metodicky a organizačně řídit. Tento delegát však nesmí zasahovat do hodnocení poroty.
 3. Porota má právo neurčit žádného postupujícího ze soutěže oblastního kola, sjednotí-li se v názoru, že úroveň soutěžních vystoupení není dostatečná.
 4. Poroty vypracují protokol o výsledku oblastního kola, kde kromě postupujících (dle postupového klíče), určí i pořadí na dalším místě. Protokol podepsaný předsedou poroty zůstává uložen v archivu festivalu.
 5. Rozhodnutí poroty je konečné a nelze se proti němu odvolat ani použít právní obrany.

F. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento soutěžní řád je závazný pro soutěžící všech stupňů festivalu Porta. Při jeho nedodržení nemusí být soutěžící přijat do soutěže nebo jeho soutěžní vystoupení může být považováno za neplatné.
 2. Tento soutěžní řád je závazný pro pořadatele všech stupňů festivalu Porta. Při jeho nedodržení nemusí být soutěžní kolo, kteréhokoliv stupně považováno Radou festivalu za platné.
 3. Tento soutěžní řád festivalu Porta vypracoval Kulturní tým České tábornické unie (ČTU) ve spolupráci s Radou festivalu Porta, schválila jej Rada festivalu Porta a vstupuje v platnost 3. 12. 2022.

 

PŘÍLOHA

Nakládání s osobními údaji

 1. Správcem osobních údajů účastníka Porty je Česká tábornická unie, z. s., sídlem v Praze, IČO 00418056 (dále jen ČTU) a všechny k realizaci oblastních kol Porty smluvně pověřené právnické či fyzické osoby - jako společní správci osobních údajů (dále jen Správci).
 2. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR, dále jen Nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Správci osobní údaje zpracovávají v rozsahu nezbytném pro pořádání akce v rámci výkonu oprávněné činnosti spolku, a to konkrétně pro tento účel:
  • Evidence účastníků soutěží Porty, pořádaných ČTU či jeho organizační jednotkou (která je pobočným spolkem ČTU ve smyslu Občanského zákoníku) nebo spolupracujícími pověřenými pořadatelskými subjekty.
  • Dokumentace a propagace festivalu Porta a své činnosti pro jeho realizaci.
  • Kontaktování účastníka (případně jeho zákonných zástupců) při zajištění činností v souvislosti s pořádáním akce a účasti osob na ní.
  • Poskytnutí údajů požadovaných od ČTU orgány veřejné správy při čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtů nebo při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů.
 3. Správci zpracovávají o každém účastníkovi akce tyto osobní údaje:
  • Identifikační údaje - jméno, příjmení, trvalé bydliště, fotografie.
  • Kontaktní údaje - kontaktní adresa, telefon, e-mail a další obdobné údaje.
  • Běžné podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci činnosti na akci pro vnitřní potřeby spolku a propagaci akce nad rámec vnitřní potřeby spolku.
  • Kontaktní údaje pro marketingové a další informační účely (např. zasílání informací o dalších nabídkách a produktech, oznámení a pozvánek nad rámec účasti na akci).
Image